Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 14/2018

Wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego komplekso-wej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

28/06/2018

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację
o zawarciu w dniu 28 czerwca 2018 roku ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, stanowiącej jeden z warunków zawieszających do Ugody.

 

Ww. ugoda sądowa została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu (Activa), Violet Investments Sp. z o.o. z siedzibą (Violet), Goldpol Poznań Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu (Goldpol) oraz Texass Ranch Company Wizja PS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku (TRC). Emitent wskazuje, że Activa jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Zgodnie z ww. ugodą:

 

1.    Violet przeniosła na rzecz TRC:

- prawo własności nieruchomości w Cecenowie stanowiące działki 231/15, 231/16, 213/24, 213/26, 231/18, 231/19, 231/20, 213/37, 213/38, 250, 265, 233, 249, 238, 236/2, 244, 264, 218, 252, 240, 242, 263, 266, 220/13, 226/3, 226/6, 254/2,

- prawo własności działki nr 100/4 położonej w Stargardzie;

 

2.    Goldpol przeniósł na rzecz TRC prawo własności nieruchomości w Gorzowie Wielkopolskim stanowiącej działkę nr 347/7;

 

3.    Violet pozostała właścicielem działek położonych w Stargardzie o nr 100/1, 100/2 i 100/3.

 

Zawarcie ww. umowy ugody sądowej stanowi wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego kompleksowej ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku (Ugoda), o której Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 48/2017. Drugi warunek zawieszający Ugody zostanie w całości wykonany
z chwilą prawomocnego umorzenia ww. postępowania oraz uprawomocnienia się postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz TRC praw własności nieruchomości, których dotyczy ww. ugoda sądowa.

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.