Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 12/2018

Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

26/06/2018

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 czerwca 2018 roku aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), którego opis głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

W związku ze zmianami dokonanymi poprzez podpisanie aneksu nr 3 do Ugody Emitent szacuje, że do dnia 14 września 2018 roku Strony Ugody wykonają wszelkie obowiązki związane z wypełnieniem warunków zawieszających, pod którymi Ugoda została zawarta, niezależnie od terminów w których sądy dokonywać będą, wynikających ze skutków Ugody, odpowiednich wpisów w księgach wieczystych.

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parla-mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.