Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 10/2018

Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

11/05/2018

Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o wykonaniu w całości pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi,  w związku z uprawomocnieniem się wszystkich postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie:

 

1. wpisu na rzecz Texass Ranch Company Wizja PS Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku („TRC”):

-     prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działek: nr 101/1, nr 101/2 i nr 8/46 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,

-     prawa użytkowania wieczystego nr 8/59 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,

-     prawa użytkowania wieczystego nr 8/35 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,

-     prawa użytkowania wieczystego nowopowstałych działek nr 8/65 i nr 8/66 (poprzednio działka nr 8/37) a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,

-     prawa użytkowania wieczystego nr 262/44, nr 262/45, nr 262/46 i nr 262/47 a tym samym prawa własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Gorzowie Wielkopolskim;

 

2. wpisu na rzecz Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku („CCE”) prawa własności niezabudowanej działki nr 100/7 położonej w Stargardzie.

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.