Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 9/2018

Aneks do ugody z CCE

28/03/2018

Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 28 marca 2018 roku aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.

 

 

W związku z informacją uzyskaną przez Strony o wyznaczeniu rozprawy na dzień 16 kwietnia 2018 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawie dot. realizacji pierwszego warunku Ugody, Strony działając lojalnie w celu dalszego zgodnego wykonywania Ugody, w związku z wystąpieniem niezależnych od Stron okoliczności, związanych z prowadzeniem spraw przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, niniejszym dokonują zmian w treści Ugody, w zakresie wydłużenia o dwa miesiące terminów przewidzianych na realizację poszczególnych warunków Ugody.Emitent szacuje, że do 31 maja 2018 roku Strony Ugody wykonają wszelkie obowiązki związane z wykonaniem warunków zawieszających pod którymi została zawarta Ugoda, z zastrzeżeniem konieczności doliczenia czasu na dokonanie odpowiednich wpisów w księgach wieczystych przez sądy.

 

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.