Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 7/2018

Zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz związana z tym zmiana dokumentu statutu Emitenta.

15/03/2018

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 6 marca 2018 r.  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, a także związaną z tym zmianę treści § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 1a dokumentu statutu Emitenta.

 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane poprzez emisję 109.625 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F. Emisja wyżej wymienionych akcji serii B oraz serii F odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

 

Po rejestracji podwyższenia ogólna liczba głosów z wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 9.793.974 (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery), natomiast wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 979.397,40 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćset siedem złotych i czterdzieści groszy), kapitał ten jest w całości wpłacony i dzieli się na:

 

a.    6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

b.    1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

c.     744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

d.    1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

e.    131.375 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

f.     112.000  (słownie: sto dwanaście tysięcy ) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

 

W wyniku rejestracji podwyższenia jednocześnie uległa obniżeniu wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) do 29.162,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy).

 

Odpowiednio do opisanych powyżej zmian wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zarejestrowana została zmiana dokumentu statutu Emitenta dokonana oświadczeniem Zarządu Emitenta z dnia 25 maja 2017 r. złożonym na podstawie art. 310 § 2 i 4 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. i w zw. z art. 453 § 1 k.s.h., a sporządzonym w formie aktu notarialnego w kancelarii notariusza Andrzeja Adamskiego w Poznaniu za Rep. A numer 3802/2017.

 

Na mocy wyżej wymienionego oświadczenia Zarządu § 7 ust. 1 dokumentu statutu Emitenta otrzymał treść:

 

„Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  979.397,40 zł  (dziewięćset  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 40/100) złotych i dzieli się na:

-        6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-        1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-        744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-        1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-        131.375 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

-        112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

 

Natomiast § 7 ust. 1a otrzymał treść:

 

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki (po zmianach) wynosi nie więcej niż 29.162,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

               

a.   268.625 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust.  1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

 

     b.  23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust.  1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.”

 

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.