Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 6/2018

Treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik S.A.

09/03/2018

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 9 marca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.