Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 5/2018

Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi.

09/03/2018

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 – informacja poufna

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 marca 2018 roku umowy przyrzeczonej przed notariuszem Leszkiem Pietrakowskim z Kancelarii Notarialnej w Stargardzie, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 7 listopada 2017 roku sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczuka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, będącej jedną z umów wykonawczych do Ugody.

 

Wyżej wymieniona umowa została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Violet Investements Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Violet) oraz Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku (CCE). Zgodnie z ww. umową, Violet przeniosła na rzecz CCE prawo własności niezabudowanej działki nr 100/7 położonej w Stargardzie, a następnie CCE ustanowiło na tejże działce nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez ww. działkę na rzecz każdoczesnego właściciela działek: nr 100/1, nr 100/2, nr 100/3, nr 100/4, nr 100/5, nr 100/6.

 

Zawarcie ww. umowy stanowi wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku (Ugoda), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017. Pierwszy warunek zawieszający Ugody zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowienia właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz CCE prawa własności, którego dotyczy ww. umowa.

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.