Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 2/2018

Wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksową Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i podmiotami trzecimi.

02/02/2018

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 2 lutego 2018 roku przed notariuszem umowy przyrzeczonej, (Umowa Przyrzeczona) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 7 listopada 2017 roku, sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczuka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Umowa), będącej jedną z umów wykonawczych do Ugody.Umowa Przyrzeczona została zawarta pomiędzy następującymi podmiotami: Activa S.A. z siedzibą w Poznaniu (Activa) oraz Texass Ranch Company Wizja PS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości układowej z siedzibą w Koszewku (TRC). Emitent wskazuje, że Activa jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Zgodnie z Umową Przyrzeczoną, Activa przeniosła na rzecz TRC:


-    prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działek: nr 101/1, nr 101/2 i nr 8/46 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,


-    prawo użytkowania wieczystego nr 8/59 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,


-    prawo użytkowania wieczystego nr 8/35 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tejże działce położonej w Szczecinie,


-    prawo użytkowania wieczystego nowopowstałych działek nr 8/65 i nr 8/66 (poprzednio działka nr 8/37) a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Szczecinie,


-    prawo użytkowania wieczystego nr 262/44, nr 262/45, nr 262/46 i nr 262/47 a tym samym prawo własności zabudowań, posadowionych na tychże działkach położonych w Gorzowie Wielkopolskim.Zawarcie Umowy Przyrzeczonej stanowi wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksową Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean &Carbon Energy S.A. i innymi, zawartą w dniu 7 listopada 2017 roku (Ugoda), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017.


Pierwszy warunek zawieszający Ugody zostanie w całości wykonany z chwilą uprawomocnienia się postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie wpisu na rzecz TRC praw użytkowań wieczystych, których dotyczy Umowa.Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje wobec kwalifikacji informacji jako etapu pośredniego, na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


 

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.