Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

31/01/2018

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019:

  1. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku - termin publikacji 14 lutego 2018 roku.
  2. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku - termin publikacji 29 czerwca 2018 roku.
  3. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2018 roku - termin publikacji 14 sierpnia 2018 roku.
  4. Półroczny raport jednostkowy i skonsolidowany za półrocze zakończone w dniu 30 września 2018 roku - termin publikacji 14 grudnia 2018 roku.
  5. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku - termin publikacji 14 lutego 2019 roku.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z zm.).

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.