Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 51/2017

Zmiana terminu publikacji raportów półrocznych.

28/11/2017

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 7/2017 termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za półrocze zakończone w dniu 30 września 2017 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 30 listopada 2017r. na dzień 13 grudnia 2017r.Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1639) w związku z § 101 ust. 7 i 103 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 133 ze zm.).

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.