Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 50/2017

Zawarcie aneksów do umów faktoringowych Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

16/11/2017

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2017 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 13 listopada 2017 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. tj.:

aneksów do umów na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 65.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów złotych), zawartymi z  Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.,

 

Zabezpieczeniem ww. umów są weksle wraz z deklaracjami wekslowymi oraz cesja praw do odszkodowania z polisy w odniesieniu do wierzytelności kontrahentów funkcjonujących w transakcji. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

 

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytowych, faktoringowych, gwarancyjnych i na operacje walutowe wynosi 115.200.000,00 PLN (sto piętnaście milionów dwieście tysięcy) i uległo zwiększeniu o 25.000.000,00 PLN (dwadzieścia pięć milionów) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.