Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 49/2017

Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.

08/11/2017

Zarząd Komputronik SA (dalej „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 16 sierpnia 2017 roku uszczegóławiających rozmów z kontrahentami, które miały zmierzać do ustalenia treści i zawarcia nowej ugody regulującej stosunki pomiędzy Grupą Kapitałową Komputronik a Clean and Carbon Energy SA oraz podmiotami i osobami z nią powiązanymi oraz innymi podmiotami.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 16 sierpnia 2017 roku o godz. 13:00 na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.

 

Treść informacji poufnej:

 

„Na podstawie listu intencyjnego zawartego w dniu 24 listopada 2016 r. (przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 28/2016) Emitent i Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku (CCE) zdecydowały się prowadzić negocjacje w celu polubownego rozwiązania wszystkich kwestii spornych, które powstały między nimi i podmiotami trzecimi na tle zawartej w dniu 24 lipca 2010 r. umowy inwestycyjnej oraz ugody z dnia 17 października 2014 r. W następstwie prowadzonych rokowań w dniu 16 sierpnia 2017 r. osiągnięto wstępny kompromis dotyczący podstawowych warunków ekonomicznych oraz prawnych, czego przejawem było sporządzenie niewiążącego roboczego projektu przyszłej ugody między zainteresowanymi podmiotami. Nie mniej, w ocenie zarządu Emitenta, o ile o definitywnym zamknięciu negocjacji będzie można mówić dopiero w chwili podpisania ugody, to  bieżący etap procesu negocjacyjnego jest na tyle zaawansowany, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo zawarcia ugody przez Emitenta i podmioty z nim powiązane na podstawie wypracowanego kompromisu, której ostateczna treść zostanie ogłoszona po złożeniu podpisu przez ostatnią stronę ugody. Z uwagi na tę okoliczność, nie można jednoznacznie przesądzić czy ugoda zostanie zawarta ostatecznie w tej treści, gdyż żadna ze stron nie parafowała projektu ugody, ani nie potwierdziła pisemnie jej wstępnych postanowień, a ostateczna wersja ugody wymaga dalszych prac oraz podjęcia czynności przygotowawczych poprzedzających podpisanie ugody.” 

 

Publikacja informacji o osiągnięciu wstępnego porozumienia (sierpień 2017r.) w ramach rozciągniętych w czasie pertraktacji mogłaby z jednej strony negatywnie zaważyć na finalizacji procesu ugodowego, gdyż rozmowy i ustalenia w tym przedmiocie będą dalej prowadzone, a z drugiej strony także zdezinformować uczestników rynku kapitałowego, gdyż dotychczasowe doświadczenia Zarządu Emitenta dotyczące rozmów ugodowych z CCE nakazywało z dużą ostrożnością i wstrzemięźliwością podchodzić do oceny intencji CCE i za wiążące traktować tylko te porozumienia, które zostały podpisane przez należycie umocowane  strony. Również w związku z tym, że proces ugodowy objęty jest poufnością, a zawarcie ugody zależy od wielu jeszcze niepewnych i niezależnych od Emitenta zdarzeń m.in. uzyskania zgód korporacyjnych stron przyszłej ugody, której katalog podmiotowy jest szerszy niż ugody podpisanej w 2014 r., czy uzyskanie zgody nadzorcy sądowego, zarząd Emitenta opóźnił podanie przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 MAR do czasu podpisania ostatecznej wersji ugody. W wyniku ustania przesłanek opóźnienia podania przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości zarząd Emitenta publikuje ją w niniejszym raporcie.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.