Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 47/2017

Zawarcie aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Emitenta.

03/11/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 02.11.2017 r. (opatrzonego datą 27 października 2017) drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A. tj.: aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych na kwotę 15.000.000 PLN.

Przedmiotem aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Spółki jest przedłużenie limitu do dnia 31 stycznia 2019 roku. Zabezpieczeniem limitu jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mBanku S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych limitów: kredytowych, faktoringowych, gwarancyjnych i na operacje walutowe, wynosi 72.250.000,00 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) i nie uległo zmianie w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.