Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 43/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

04/10/2017

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 3 października 2017 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A. tj.:

 

Otrzymano następujący aneks, w którym stroną są Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.

 

a) Aneks do umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa” (opatrzony datą 28 września 2017 r.)

 

Przedmiotem aneksu umowy o linię wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych „Umbrella Wieloproduktowa”, mającej na celu zwiększenie elastyczności finansowania działalności handlowej podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta, jest przyznanie Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. globalnego limitu w wysokości 39.000.000 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć milionów PLN), w ramach którego udostępniono następujące sublimity:

 

dla Komputronik S.A. na kwoty:

  • 10.000.000 PLN  – limit na kredyt w rachunku bieżącym,
  • 24.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe,

dla Komputronik Biznes Sp. z o.o. na kwoty:

  • 5.000.000 PLN – limit na kredyt w rachunku bieżącym,
  • 8.000.000 PLN – limit na gwarancje bankowe, 

 

Łączna kwota wykorzystania limitów przez Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu.

 

Łączna kwota wykorzystania limitu przez Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o. na kredyt w rachunku bieżącym nie może przekroczyć 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów PLN).

 

Łączna kwota wykorzystania limitu przez Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o. na gwarancje bankowe nie może przekroczyć 24.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony PLN).

 

Termin ważności linii upływa w dniu 28 września 2018 roku.

 

Zabezpieczeniem linii wieloproduktowej  jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej w Poznaniu.

 

Wszystkie umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków, które są stosowane przy tego rodzaju umowach. Oprocentowanie limitów dla kredytów rachunku bieżącym oparte jest o stawkę WIBOR O/N powiększoną o marżę banku, a pozostałych limitów  oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. 

 

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem mBanku S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych limitów wynosi 72.250.000,00 PLN (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy PLN) i uległo zwiększeniu o 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów PLN) w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

 

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.