Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 42/2017

Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że do Uchwały nr 7 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016, podjętej przez ZWZA Komputronik S.A. w dniu 29 września 2017 roku, odnotowano w protokole sprzeciw jednego z akcjonariuszy.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.