Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 35/2017

Zakończenie subskrypcji akcji Emitenta.

28/08/2017

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła informację na temat zakończenia procesu - realizowanego na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta - subskrypcji akcji serii B i F wyemitowanych przez Emitenta w ramach programów motywacyjnych adresowanych do kadry kierowniczej:

 1. Data rozpoczęcia (27.07.2016 r.) i zakończenia procesu subskrypcji (19.07.2017 r.) akcji serii B i F;
 2. Data przydziału akcji serii B i F: nie dotyczy, gdyż w ramach emisji nie doszło do przydziału w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 152.125 akcji serii B i 135.000 akcji serii F;
 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie wystąpiła z uwagi na rodzaj emisji;
 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: formalnie nie było zapisów; w ramach subskrypcji zaoferowano 109.625 akcji serii B i 112.000 akcji serii F;
 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone: formalnie nie było przydziału; w ramach subskrypcji objęto 109.625 akcji serii B i 112.000 akcji serii F;
 7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: akcje serii B po 2,68 zł każda; akcje serii F po 1,00 zł każda;
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy: oferta została skierowana odnośnie akcji serii B do 26 osób, a odnośnie akcji serii F do 31;
 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: akcje serii B objęło 18 osób, natomiast akcje serii F objęło 25 osób;
 10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy, gdyż umowa o subemisję nie została zawarta;
 11. Wartości przeprowadzanej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 293.795 zł dla akcji serii B i 112.000 zł dla akcji serii F;
 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
  1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: łączny koszt dla akcji serii B i F wyniósł 52.500 zł,
  2. wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły,
  3. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły, gdyż prospekt nie był sporządzany,
  4. promocji oferty: nie wystąpiły;
  Koszty ww. zostały rozliczone i ujęte w kapitale ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.
 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii B i F na jedną akcję wyniósł po zaokrągleniu 0,24 zł.

Niniejszą informację Emitent przekazuje na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.