Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 33/2017

Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta

28/07/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 28 lipca 2017 roku dwustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 18.07.2017) do umów z BZ WBK Faktor Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:
  • Aneksu do umowy na faktoring pełny na kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów)
  • Aneksu do umowy o faktoring odwrotny na kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony).
Przedmiotem aneksu do umowy faktoringu pełnego jest wydłużenie na kolejny okres Emitentowi limitu w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych). Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz trójstronne porozumienie w zakresie polisy ubezpieczeniowej.
Limit jest ważny do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.
Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Przedmiotem aneksu do umowy faktoringu odwrotnego jest wydłużenie na kolejny okres Emitentowi limitu w wysokości 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie dostawców. Limit jest ważny do dnia 31 sierpnia 2018 r. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 82.050.000 PLN i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.