Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 32/2017

Zawarcie aneksu do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta

21/07/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 21 lipca 2017 r. dwustronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 10 lipca 2017 r.) aneksu do umowy o limit na gwarancje.

Przedmiotem aneksu do umowy o limit na gwarancje jest zwiększenie Emitentowi limitu o 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) do kwoty 15.000.000,00 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych). Limity zostały przyznane do dnia 10 lipca 2018 roku.
Zabezpieczeniem umowy o limit na gwarancje jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Zachodniego WBK S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów wynosi 82.050.000 PLN (uległa zwiększeniu o 5.000.000 PLN w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport).

Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.