Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 31/2017

Przekazanie przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

11/07/2017

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 („Emitent”), przekazuje opóźnioną informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta na podstawie art. 17 ust. 4 MAR, dotyczącą powzięcia wiadomości o tym, że Marinera Invest sp. z o.o z siedzibą w Plewiskach („Wzywający”), będąca wzywającym do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) nieprawomocnej i nieostatecznej decyzji Nr DNO/WPR/476/6/5/17/MR z dnia 5 maja 2017 roku („Decyzja”) nakazującej podniesienie ceny za jedną akcję Emitenta oferowaną w wezwaniu ogłoszonym w dniu 13 kwietnia 2017 roku z kwoty 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7,18 zł (słownie: siedem złotych i osiemnaście groszy) za jedną akcję Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż powziął wiadomość o tym, że Wzywający zakwestionował Decyzję składając do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej było uzasadnione z uwagi na fakt, iż terminowe jej przekazanie stanowiłoby ingerencję w normalne działalnie mechanizmu rynkowego mającego miejsce w przypadku wezwania ogłoszonego przez Wzywającego. Emitent mógł zasadnie oczekiwać zmiany Decyzji w postępowaniu odwoławczym, ponieważ było mu wiadome, że przesłanki faktyczne przyjęte (a nie ustalone) przez Komisję Nadzoru Finansowego są niezgodne ze stanem faktycznym. Emitent podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z zakończeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, które ogłosił Wzywający.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.