Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 29/2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016

05/07/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Zarządu Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016.

W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2016 (trwającym od 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.) zysku netto w kwocie 12.141 tys. PLN Zarząd Emitenta postanowił zarekomendować Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zysk netto w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta.
Zarząd wydał rekomendację mając na względzie następujące czynniki:
  • utrzymanie bezpiecznego poziomu wskaźnika udziału kapitałów własnych w sumie bilansowej Emitenta,
  • zasilenie kapitałów obrotowych Emitenta, które pozwolą na rozwój działalności i wykorzystanie potencjału otoczenia biznesowego.
Jednocześnie Emitent rekomenduje długoterminowe utrzymanie polityki dywidendowej, które umożliwi zwiększanie kapitału obrotowego i utrzymanie wysokiej płynności bieżącej. Zarząd informuje także, iż Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2016 oraz dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie §38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.