Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 28/2017

Podwyższenie ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A.

30/06/2017
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o powzięciu informacji o tym, że Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach („Wzywający”), będąca wzywającym do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Emitenta objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonym przez Wzywającego w dniu 13 kwietnia 2017 roku, z 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7,18 zł (słownie: siedem złotych i osiemnaście groszy) za jedną akcję Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.