Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 27/2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

14/06/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 7/2017 termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 20 czerwca 2017r. na dzień 29 czerwca 2017r.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)

Podstawa prawna do zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok to § 101 ust. 9 w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2014 poz. 133 z dnia 2014.01.28 wraz z późniejszymi zmianami).009 r. Nr 33 poz. 259 z zm.).
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.