Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 26/2017

Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017

05/06/2017
Na podstawie art. 80 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym przekazuje Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach.

Dodatkowo stosownie do treści art. 80 ust. 3 Ustawy o ofercie zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości opinię zewnętrznego podmiotu Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzoną na temat ceny akcji w Wezwaniu.

Podstawa prawna:
Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie 80 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.