Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 23/2017

Korekta treści raportu bieżącego 22/2017

26/04/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że do Emitenta wpłynęło sprostowanie komentarza Wojciecha Buczkowskiego, którego treść opublikowano w raporcie bieżącym 22/2017. Emitent przytacza treść ww. sprostowania.
„W moim oświadczeniu stanowiącym komentarz uzupełniający do Załącznika nr 8 (Formularz Notyfikacji Transakcji, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR)wskazałem błędne powody zbycia posiadanych na osobistym rachunku maklerskim 1500 szt. akcji. Zbycie nastąpiło w celu wyeliminowania wątpliwości prawnych dotyczących interpretacji przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności dotyczących prawidłowości procesu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonym przez Marinera Invest sp. z o.o., której jestem pośrednio, poprzez WB iTotal sp. z o.o., znaczącym udziałowcem.
Jednocześnie wskazuję, że transakcja łącznego zbycia przeze mnie i Krzysztofa Buczkowskiego 1625 szt. akcji Komputronik S.A. nie została dokonana na żądanie przytoczonego w moim ww. komentarzu mBank S.A., jak błędnie napisałem w pierwotnym komentarzu.”

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.