Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 22/2017

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

20/04/2017

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”) opatrzone dodatkowym komentarzem o następującej treści:
W dniu 11 kwietnia 2017 roku spółka Marinera Invest sp. z o.o. zawarła umowę z mBank SA związaną z uzyskaniem finansowania na przeprowadzenie skupu do 100% akcji spółki Komputronik. W związku z faktem wykrycia w dniu 12 kwietnia 2017 roku niezgodności w dokumentacji kredytowej, zatwierdzonej przez komitet kredytowy Banku, ze stanem faktycznym, polegającym na błędnym określeniu łącznej ilości akcji w posiadaniu wspólników Marinera Inwest i osób z nimi powiązanych w ramach porozumienia o wspólnym nabywaniu akcji w wezwaniu, Bank wskazał konieczność przywrócenia stanu faktycznego do stanu zapisanego w dokumentacji.
W związku z tym, tego dnia akcjonariusz Wojciech Buczkowski dokonał zbycia posiadanych na prywatnym koncie 1500 szt. akcji Komputronik na rzecz osoby fizycznej oraz akcjonariusz Krzysztof Buczkowski dokonał zbycia posiadanych na prywatnym koncie 125 szt. akcji Komputronik na rzecz tej samej osoby fizycznej. Osoba ta nie miała wiedzy o zamierzonym przeprowadzeniu wezwania, który to zamiar został upubliczniony tego samego dnia w godzinach późnowieczornych oraz potwierdzony oficjalnym komunikatem PAP nadanym w dniu następnym przed rozpoczęciem sesji giełdowej. Transakcje te miały jedynie charakter techniczny, a ustalona cena związana była z koniecznością szybkiego zbycia akcji poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych w biurze maklerskim mBank z osobą posiadająca rachunek maklerski prowadzony przez ten sam bank, co pozwalało na przeksięgowanie akcji na kontach w dniu zawarcia umów. Niniejszych transakcji nie należy traktować jako transakcje zawarte w stanie posiadania informacji poufnej, której wykorzystanie mogłoby przysporzyć zysk nabywcy czy uzyskanie jakichkolwiek nienależnych korzyści dla zbywców.

W załączeniu treść wypełnionych wzorów powiadomień.

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.