Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 21/2017

Pozyskanie finansowania przez podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o reorganizacji Emitenta polegającej na wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu giełdowego i zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta, prowadzenia negocjacji oraz zawarcia w ich wyniku porozumienia dotyczącego wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania

12/04/2017

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”)

 

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść informacji poufnej, której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione.

 

W dniu 25 stycznia 2017 r. zarząd Emitenta kierując się znaną sobie wolą akcjonariuszy większościowych dotyczącą reorganizacji Emitenta polegającej na wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym i zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta, podjął decyzję o utajnieniu informacji poufnej w celu umożliwienia akcjonariuszom większościowym przeprowadzenia działań do tego zmierzających.

 

Realizacja przedmiotowego procesu miała nastąpić w wyniku przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta („Wezwanie”) przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki) („Wzywający”) na podstawie pisemnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), które miało zostać zawarte przez Wzywającego oraz wspólników Wzywającego, tj. spółkę EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kontrolowaną przez państwa Ewę i Krzysztofa Buczkowskich, „EKB”) i spółkę WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kontrolowaną przez pana Wojciecha Buczkowskiego, „WB iTOTAL”) („Porozumienie”), a następnie przymusowego wykupu akcji Emitenta w trybie art. 82 Ustawy.

 

Zgodnie z wiedzą zarządu Emitenta po dniu 25 stycznia 2017 r. Wzywający, EKB i WB iTOTAL prowadzili negocjacje dotyczące treści Porozumienia, a także Wzywający prowadził negocjacje w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej finansowania przeprowadzenia Wezwania z mBank S.A. („Bank”). W dniu 11 kwietnia 2017 r. Wzywający zawarł z Bankiem umowę kredytu w celu finansowania nabycia akcji Emitenta („Umowa Kredytu”), na podstawie której Bank miał udzielić Wzywającemu kredytu umożliwiającego sfinansowanie Wezwania. W dniu 12 kwietnia 2017 r. Wzywający, EKB i WB iTOTAL zawarli Porozumienie, zgodnie z którym Wzywający miał ogłosić Wezwanie w terminie 3 dni od daty zawarcia Porozumienia. W dniu 12 kwietnia 2017 r. Bank udostępnił Wzywającemu Kwotę Kredytu.

 

W związku z tym, że ogłoszenie Wezwania zależało od uzyskania finansowania przez Wzywającego, zarząd Emitenta opóźnił podanie przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 MAR do czasu powzięcia informacji o uzyskaniu przez Wzywającego finansowania w celu przeprowadzenia Wezwania. W wyniku ustania przesłanek opóźnienia podania przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości zarząd Emitenta publikuje ją w niniejszym raporcie.

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.