Relacje Inwestorskie

Raport bieżący 20/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 3 kwietnia 2017 r.

07/04/2017

Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2017 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Załączniki:

Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.