Relacje Inwestorskie

Raporty bieżące

Znalezionych: 548, strona 1/55

Raport bieżący nr 15/2018

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych

12/07/2018
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 13/2018 termin publikacji rocznego jednostkowego
i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 18 lipca 2018 r. na dzień 30 lipca 2018 r. Zmiana terminu podyktowana jest koniecznością ujęcia skutków umów wykonawczych do Ugody zawartej w dniu 7 listopada 2017r. (o której Emitent informował w RB 48/2017) w sprawozdaniach finansowych spółek należących do Grupy Komputronik, a następnie wyceny wartości godziwej wspomnianych wyżej aktywów finansowych w sprawozdaniu jednostkowym Komputronik SA oraz sprawozdaniu skonsolidowanym.

Raport bieżący nr 14/2018

Wykonanie części drugiego (w numeracji Ugody pierwszego) warunku zawieszającego komplekso-wej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

28/06/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację
o zawarciu w dniu 28 czerwca 2018 roku ugody sądowej przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, stanowiącej jeden z warunków zawieszających do Ugody.

Raport bieżący nr 13/2018

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych.

26/06/2018
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2018 termin publikacji rocznego jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 29 czerwca 2018 r. na dzień 18 lipca 2018 r.

Raport bieżący nr 12/2018

Podpisanie aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

26/06/2018
Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 czerwca 2018 roku aneksu nr 3 do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 48/2017), którego opis głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Raport bieżący nr 11/2018

Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

25/05/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację
o zawarciu w dniu 25 maja 2018 roku aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.

Raport bieżący nr 10/2018

Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

11/05/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o wykonaniu w całości pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi, w związku z uprawomocnieniem się wszystkich postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie:

Raport bieżący nr 9/2018

Aneks do ugody z CCE

28/03/2018
Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

Raport bieżący nr 8/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Komputronik S.A. w dniu 9 marca 2018 r.

16/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 9 marca 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący nr 7/2018

Zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz związana z tym zmiana dokumentu statutu Emitenta.

15/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, a także związaną z tym zmianę treści § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 1a dokumentu statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 6/2018

Treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik S.A.

09/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 9 marca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.