Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 363, strona 2/37

Raport bieżący 50/2017

Zawarcie aneksów do umów faktoringowych Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

16/11/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2017 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 13 listopada 2017 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. tj.:
aneksów do umów na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 65.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów złotych), zawartymi z Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 49/2017

Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.

08/11/2017
Zarząd Komputronik SA (dalej „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 16 sierpnia 2017 roku uszczegóławiających rozmów z kontrahentami, które miały zmierzać do ustalenia treści i zawarcia nowej ugody regulującej stosunki pomiędzy Grupą Kapitałową Komputronik a Clean and Carbon Energy SA oraz podmiotami i osobami z nią powiązanymi oraz innymi podmiotami.

Raport bieżący 48/2017

Kompleksowa Ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi.

08/11/2017
Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 7 listopada 2017 roku umowy, której opis głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Raport bieżący 47/2017

Zawarcie aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych Emitenta.

03/11/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 02.11.2017 r. (opatrzonego datą 27 października 2017) drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A. tj.: aneksu do umowy na limit udzielony na regulowanie zobowiązań handlowych na kwotę 15.000.000 PLN.

Raport bieżący nr 46/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

19/10/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) informuje, iż działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z § 15 ust. 2 f Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 października 2017 roku dokonała wyboru UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 45/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta.

16/10/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 16 października 2017 r. (opatrzonego datą 3 października 2017) drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A. tj.:
Aneks do umowy o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN

Raport bieżący 44/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 29 września 2017 r.

06/10/2017
Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 29 września 2017 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.


Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Raport bieżący 43/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

04/10/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 3 października 2017 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A.

Raport bieżący 42/2017

Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że do Uchwały nr 7 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016, podjętej przez ZWZA Komputronik S.A. w dniu 29 września 2017 roku, odnotowano w protokole sprzeciw jednego z akcjonariuszy.

Raport bieżący 41/2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 29 września 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.