Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 370, strona 2/37

Raport bieżący nr 5/2018

Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi.

09/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 marca 2018 roku umowy przyrzeczonej przed notariuszem Leszkiem Pietrakowskim z Kancelarii Notarialnej w Stargardzie, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 7 listopada 2017 roku sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczuka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, będącej jedną z umów wykonawczych do Ugody.

Raport bieżący nr 4/2018

Aneks do umowy o współpracy z PKO BP w zakresie sprzedaży i dostawy przez Emitenta wybranych produktów.

15/02/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie współpracy pomiędzy Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Komputronik Biznes) a PKO Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) w zakresie sprzedaży i dostawy na rzecz Banku wybranych produktów, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15 lutego 2018 r. Emitent powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Komputronik Biznes aneksu do ww. Umowy (dalej: Aneks).

Raport bieżący nr 3/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

11/02/2018
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 09 marca 2018 roku, o godzinie 11.00 w Poznaniu (60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37.

Raport bieżący nr 2/2018

Wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksową Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i podmiotami trzecimi.

02/02/2018
Wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksową Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i podmiotami trzecimi.

Raport bieżący 1/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019

31/01/2018
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019.

2017/H1 - Raport półroczny

Raport bieżący 51/2017

Zmiana terminu publikacji raportów półrocznych.

28/11/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 7/2017 termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za półrocze zakończone w dniu 30 września 2017 roku, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 30 listopada 2017r. na dzień 13 grudnia 2017r.

Raport bieżący 50/2017

Zawarcie aneksów do umów faktoringowych Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta

16/11/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2017 r. drugostronnie podpisanych egzemplarzy (opatrzonych datą 13 listopada 2017 r.) aneksów do umów z Bankiem Millennium S.A. tj.:
aneksów do umów na faktoring z polisą klienta (pełny) na kwotę 65.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów złotych), zawartymi z Emitentem oraz spółką zależną Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 49/2017

Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej.

08/11/2017
Zarząd Komputronik SA (dalej „Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą rozpoczęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 16 sierpnia 2017 roku uszczegóławiających rozmów z kontrahentami, które miały zmierzać do ustalenia treści i zawarcia nowej ugody regulującej stosunki pomiędzy Grupą Kapitałową Komputronik a Clean and Carbon Energy SA oraz podmiotami i osobami z nią powiązanymi oraz innymi podmiotami.

Raport bieżący 48/2017

Kompleksowa Ugoda pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi.

08/11/2017
Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 7 listopada 2017 roku umowy, której opis głównych założeń znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.