Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 359, strona 2/36

Raport bieżący nr 46/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

19/10/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) informuje, iż działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z § 15 ust. 2 f Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 października 2017 roku dokonała wyboru UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 45/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta.

16/10/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 16 października 2017 r. (opatrzonego datą 3 października 2017) drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A. tj.:
Aneks do umowy o długoterminowy kredyt obrotowy na kwotę 15.000.000 PLN

Raport bieżący 44/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 29 września 2017 r.

06/10/2017
Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 29 września 2017 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.


Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Raport bieżący 43/2017

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

04/10/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 3 października 2017 r. drugostronnie podpisanego egzemplarza aneksu do umowy z mBank S.A.

Raport bieżący 42/2017

Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że do Uchwały nr 7 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016, podjętej przez ZWZA Komputronik S.A. w dniu 29 września 2017 roku, odnotowano w protokole sprzeciw jednego z akcjonariuszy.

Raport bieżący 41/2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 29 września 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.

Raport bieżący 40/2017

Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku.

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przesyła do publicznej wiadomości informację w sprawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 września 2016r. dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016.

Raport bieżący 39/2017

Opinia Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku

30/09/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Emitent") przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 29.09.2017r. dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016.

Raport bieżący 38/2017

Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zawarcie aneksu do umowy faktoringowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

20/09/2017
Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zawarcie aneksu do umowy faktoringowej Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

Raport bieżący 37/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

02/09/2017
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.