Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 366, strona 1/37

Raport bieżący nr 11/2018

Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

25/05/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację
o zawarciu w dniu 25 maja 2018 roku aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi zawartej dnia 7 listopada 2017 roku.

Raport bieżący nr 10/2018

Wykonanie pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

11/05/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o wykonaniu w całości pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi, w związku z uprawomocnieniem się wszystkich postanowień właściwych Wydziałów Ksiąg Wieczystych w przedmiocie:

Raport bieżący nr 9/2018

Aneks do ugody z CCE

28/03/2018
Podpisanie aneksu do kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i innymi.

Raport bieżący nr 8/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Komputronik S.A. w dniu 9 marca 2018 r.

16/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 9 marca 2018 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący nr 7/2018

Zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta oraz związana z tym zmiana dokumentu statutu Emitenta.

15/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) zawiadamia, że w dniu 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta, a także związaną z tym zmianę treści § 7 ust. 1 oraz § 7 ust. 1a dokumentu statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 6/2018

Treść uchwał podjętych przez NWZA Komputronik S.A.

09/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 9 marca 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu.

Raport bieżący nr 5/2018

Wykonanie drugiej części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksowej Ugody pomiędzy Grupą Komputronik a Clean & Carbon Energy S.A. i innymi.

09/03/2018
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 8 marca 2018 roku umowy przyrzeczonej przed notariuszem Leszkiem Pietrakowskim z Kancelarii Notarialnej w Stargardzie, w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej dnia 7 listopada 2017 roku sporządzonej aktem notarialnym przez zastępcę notarialnego Annę Hupert-Gabryś, zastępującą notariusza Szymona Krzyszczuka z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, będącej jedną z umów wykonawczych do Ugody.

Raport bieżący nr 4/2018

Aneks do umowy o współpracy z PKO BP w zakresie sprzedaży i dostawy przez Emitenta wybranych produktów.

15/02/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 w sprawie współpracy pomiędzy Komputronik Biznes sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Komputronik Biznes) a PKO Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) w zakresie sprzedaży i dostawy na rzecz Banku wybranych produktów, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15 lutego 2018 r. Emitent powziął informację o podpisaniu w tym samym dniu przez Komputronik Biznes aneksu do ww. Umowy (dalej: Aneks).

Raport bieżący nr 3/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

11/02/2018
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art.400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 09 marca 2018 roku, o godzinie 11.00 w Poznaniu (60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37.

Raport bieżący nr 2/2018

Wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksową Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i podmiotami trzecimi.

02/02/2018
Wykonanie części pierwszego (w numeracji Ugody trzeciego) warunku zawieszającego kompleksową Ugodę pomiędzy Grupą Komputronik a Clean&Carbon Energy S.A. i podmiotami trzecimi.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.