Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 328, strona 2/33

Raport bieżący 27/2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

14/06/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 7/2017 termin publikacji jednostkowego
i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 20 czerwca 2017r. na dzień 29 czerwca 2017r.

Raport bieżący 26/2017

Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017

05/06/2017
Na podstawie art. 80 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym przekazuje Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach.

Raport bieżący 25/2017

Zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

08/05/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść otrzymanego komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki). Treść komunikatu w załączeniu.

Raport bieżący 24/2017

Zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

27/04/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść otrzymanego komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki). Treść komunikatu w załączeniu.

Raport bieżący 23/2017

Korekta treści raportu bieżącego 22/2017

26/04/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że do Emitenta wpłynęło sprostowanie komentarza Wojciecha Buczkowskiego, którego treść opublikowano w raporcie bieżącym 22/2017. Emitent przytacza treść ww. sprostowania.

Raport bieżący 22/2017

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

20/04/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienia”) opatrzone dodatkowym komentarzem o następującej treści.

Raport bieżący 21/2017

Pozyskanie finansowania przez podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o reorganizacji Emitenta polegającej na wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu giełdowego i zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta, prowadzenia negocjacji oraz zawarcia w ich wyniku porozumienia dotyczącego wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania

12/04/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść informacji poufnej, której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione.

Raport bieżący 20/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A. w dniu 3 kwietnia 2017 r.

07/04/2017
Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2017 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.

Raport bieżący 19/2017

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

04/04/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w dniu 3 kwietnia 2017 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Raport bieżący 18/2017

Uchwalenie zmiany statutu Emitenta.

03/04/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 kwietnia 2017 r. zmiany § 7 statutu.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.