Relacje Inwestorskie

Aktualności

Znalezionych: 325, strona 1/33

Raport bieżący 31/2017

Przekazanie przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

11/07/2017
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 („Emitent”), przekazuje opóźnioną informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta na podstawie art. 17 ust. 4 MAR, dotyczącą powzięcia wiadomości o tym, że Marinera Invest sp. z o.o z siedzibą w Plewiskach („Wzywający”), będąca wzywającym do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) nieprawomocnej i nieostatecznej decyzji Nr DNO/WPR/476/6/5/17/MR z dnia 5 maja 2017 roku („Decyzja”) nakazującej podniesienie ceny za jedną akcję Emitenta oferowaną w wezwaniu ogłoszonym w dniu 13 kwietnia 2017 roku z kwoty 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7,18 zł (słownie: siedem złotych i osiemnaście groszy) za jedną akcję Emitenta.

Raport bieżący 30/2017

Informacja o nieziszczeniu się warunku w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

10/07/2017
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 („Emitent”), informuje, że w dniu 10 lipca 2017 roku powziął wiadomość, że ogłoszone przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach w dniu 13 kwietnia 2017 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta nie doszło do skutku w związku z brakiem ziszczenia się warunku zawieszającego.

Raport bieżący 29/2017

Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2016

05/07/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację na temat decyzji Zarządu Emitenta dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrachunkowy 2016.

Raport bieżący 28/2017

Podwyższenie ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A.

30/06/2017
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o powzięciu informacji o tym, że Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach („Wzywający”), będąca wzywającym do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, podjęła decyzję o podwyższeniu ceny, po której będzie nabywała akcje Emitenta objęte wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonym przez Wzywającego w dniu 13 kwietnia 2017 roku, z 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 7,18 zł (słownie: siedem złotych i osiemnaście groszy) za jedną akcję Emitenta.

Komunikat dla akcjonariuszy Komputronik S.A.

30/06/2017
Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez spółkę Marinera sp. z o.o. wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Komputronik S.A.

Terminy podane w raporcie bieżącym 25/2017 pozostają w mocy.

Ostatni dzień w jakim akcjonariusz może odpowiedzieć na wezwanie to 7 lipca 2017r.

2016 - raport roczny skonsolidowany

2016 - raport roczny jednostkowy

Raport bieżący 27/2017

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

14/06/2017
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym informuje, iż zmianie ulega wskazany w raporcie bieżącym nr 7/2017 termin publikacji jednostkowego
i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016, z dnia pierwotnie wskazanego tj. 20 czerwca 2017r. na dzień 29 czerwca 2017r.

Raport bieżący 26/2017

Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017

05/06/2017
Na podstawie art. 80 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, niniejszym przekazuje Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronik S.A. ogłoszonego przez Marinera Invest sp. z o.o. w dniu 13 kwietnia 2017 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy przez Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach.

Raport bieżący 25/2017

Zmiana terminu wezwania na sprzedaż akcji Komputronik

08/05/2017
Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść otrzymanego komunikatu w sprawie zmiany wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki). Treść komunikatu w załączeniu.
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.